• Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

  Sektor publiczny

  Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

Aby sprostać potrzebom wielokulturowej ludności, informacje i formularze ministerstwa i urzędów publicznych muszą zawsze być oferowane i utrzymywane w różnych językach. Od ponad 50 lat firma KERN Polska wspiera firmy i władze ze wszystkich sektorów publicznych w komunikacji obcojęzycznej. Do tego należą różnego rodzaju publicznoprawne spółki, zakłady i fundacje: począwszy od korporacji terenowych, jak federacja, kraje związkowe, powiaty i gminy, władze regionalne federacji i krajów oraz urzędy gminne, miejskie i powiatowe, poprzez spółki osobowe, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze oraz instytucje edukacyjne, jak uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe, po stowarzyszenia związkowe, jak wyższe stowarzyszenia komunalne i regionalne oraz publicznoprawne stacje radiowe. 

KERN Polska, przez systematyczne zarządzanie jakością, gwarantuje dotrzymywanie wymogów administracyjnych i dba o to, by nawet przy wąskich ramach czasowych uwzględniono wszystkie szczególne cechy określonych dziedzin oraz zapewniono jednolitość treści. Spektrum tekstów tłumaczonych przez KERN Polska w tym sektorze rozciąga się od korespondencji handlowej, komunikatów prasowych i raportów handlowych po dokumenty prawnicze, jak umowy, pisma i inne służb publicznych, np. przetargi.

Specjalizacje dla sektora publicznego

Świadectwa i dokumenty urzędowe

 • Testamenty i pełnomocnictwa
 • Dokumenty przeniesienia własności gruntów, umowy najmu
 • Świadectwa urodzenia, ślubu, zdolności zawarcia związku małżeńskiego, paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • Karty ocen, świadectwa, wyciągi z kont i dokumenty do naturalizacji lub procedury przyznawania azylu

Sektor prawny

 • Umowy i uzgodnienia
 • Uzgodnienia firmowe, protokoły z rozmów ipertraktacji, prospekty emisyjne, dokumenty finansowe
 • Opisy patentowe i zgłoszenia patentowe, dokumenty nt. stanu techniki oraz zastrzeżenia patentowe
 • Wezwania, pisma, decyzje sądowe, oświadczenia złożone pod przysięgą, zapewnienia z mocą przyrzeczenia i zaświadczenia
 • Raporty z badań i opinie rzeczoznawców
 • Dokumenty konkursowe i dokumenty
 • Wyciągi z rejestru handlowego
 • Statuty

Informacje rządowe

 • Strony internetowe ministrstw i urzędów publicznych
 • Broszury informacyjne i formularze
 • Obwieszczenia publiczne
 • Informacje prasowe
 • Przetargi
 • Wykłady i prezentacje

Finanse i rachunkowość

 • Bilanse oraz rachunki zysków i strat
 • Raporty roczne, okresowe i handlowe
 • Teksty do kontroli finansowej, kalkulacji i księgowości
 • Wytyczne podatkowe

Dalsze obcojęzyczne usługi dla sektora publicznego

Tłumacze specjalistyczni

Oprócz zespołu wysokokwalifikowanych tłumaczy specjalistycznych, posiadających oprócz wykształcenia lingwistycznego ugruntowaną i wieloletnią orientację praktyczną w najróżniejszych dziedzinach instytucji prawa publicznego, stowarzyszeń prawa publicznego i fundacji, KERN Polska sięga do sieci doświadczonych akademików, np. z dziedziny prawa lub polityki oświatowej, którzy w razie potrzeby mogą przeprowadzić fachowy lektorat tłumaczeń na ich język ojczysty i sprawdzić tłumaczenia z danego zakresu tematycznego pod kątem dokładności merytorycznej i aspektów syntaktyczno-semantycznych.

Uwierzytelnienia

W celu przedłożenia u władz i sądów specjalistyczni tłumacze przysięgli firmy KERN Polska sporządzają tłumaczenia uwierzytelnione. Sieć placówek handlowych na całym świecie firmy KERN Polska gwarantuje, że dokumenty przeznaczone dla władz i instytucji publicznych poza Niemcami będą poświadczane w sposób prawnie skuteczny i – w miarę potrzeby – powtórnie uwierzytelnione, tak by odpowiadały wymogom prawa krajów docelowych. 

Tłumaczenie ustne

Podczas pertraktacji, rozmów telefonicznych i rozmów między obywatelami i instytucjami państwowymi lub władz między sobą i konferencji międzynarodowych z licznymi funkcjonariuszami rządowymi wymaga się, oprócz kompetencji językowej i fachowej, także wyczucia stylistycznego.

Tłumacze konferencyjni i ustni przysięgli tłumacze sądowi firmy KERN Polska tłumaczą na jeden lub więcej języków urzędowych podczas

 • negocjacji,
 • rozmów przed rozprawami sądowymi i podczas zeznań świadków,
 • przesłuchań policyjnych,
 • ankiet, przesłuchań, mediacji sądowych i pozasądowych, jak też
 • obrad, sympozjów i konferencji międzynarodowych.