Ogólne Warunki Handlowe (KERN Polska Sp. z o.o)

Ogólne

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie we wszystkich naszych kontaktach handlowych z klientami. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim, inaczej brzmiącym warunkom klienta dotyczącym zakupów i dostaw, chyba że w indywidualnym przypadku wyraźnie je uznamy. Ogólne Warunki Handlowe (AGB) klient uznaje wraz z udzieleniem zlecenia i obowiązują przez cały czas kontaktów handlowych, nawet wtedy, gdy AGB nie przywołuje się już przy przyjmowaniu poszczególnych zleceń. Mają zastosowanie także dla przyszłych transakcji. Klientami są zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

1. Zlecenia

Zlecenia wszelkiego rodzaju muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację ich przedmiotu. Uzgodnienia ustne oraz zmiany zamówień obowiązują tylko z zastrzeżeniem naszego pisemnego potwierdzenia. Nie odpowiadamy za opóźnienia ani wady wykonania, powstałe wskutek niepoprawnych, niekompletnych, niezrozumiałych lub nieczytelnych danych zleceniodawcy, również w instrukcjach do tłumaczeń. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zamówienia po bezwarunkowym potwierdzeniu zlecenia, jeżeli dodatkowo otrzymane informacje o kliencie nie będą zadowalające.

Specyfika szkoleń językowych

Stosunek umowy rozpocznie się od zgłoszenia uczestnika i przyjęcia go przez nas. Czas trwania stosunku umownego wynika z danej i ustalonej lekcji lub kursu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany w przypadkach wyjątkowych treści lekcji oraz przesunięcia lub odwołania kursu ze względów organizacyjnych lub podobnych.

2. Realizacja przez osoby trzecie

Do wykonywania wszystkich spraw zastrzegamy sobie korzystanie z osób trzecich, o ile wg naszego uznania okaże się to celowe i sensowne. Odpowiadamy tylko za staranny dobór osób trzecich. Za wyjątkiem kontaktów związanych z tłumaczeniem ustnym i lekcjami językowymi, kontakty między klientem i zaangażowanymi osobami trzecimi wymagają naszego zezwolenia. 

3. Oferty i ceny

Wszelkie oferty i ceny są niewiążące. Mogą być dostosowywane do faktycznych okoliczności i zmienionego nakładu bez odrębnego powiadomienia. Jeżeli nie uzgodniono innej waluty, ceny obowiązują w euro. Wszystkie ceny wymienione w naszych ofertach są cenami netto, bez podatku. Terminy płatności, skonto ani inne potrącenia nie są udzielane chyba, że je wyraźnie uzgodniono. Usługi szczególne wymagają narzutu lub są rozliczane według nakładu.

Specyfika tłumaczeń pisemnych i składu obcojęzycznego
O ile pisemnie nie podano inaczej, oferowane ceny usług tłumaczeniowych rozumie się jako ceny za przetłumaczony wiersz tekstu. Jeden wiersz liczy maksymalnie pięćdziesiąt znaków ze spacjami. Dłuższe wiersze przelicza się odpowiednio na wiersze o maksymalnie pięćdziesięciu znakach. Rozpoczęte wiersze o ponad trzydziestu znakach są uważane za cały wiersz. Nalicza się stawkę minimalną, jeżeli uzgodniona cena wiersza pomnożona przez liczbę wierszy nie przekroczy stawki minimalnej. Uwierzytelnianie, adaptacje obcojęzycznych tekstów reklamowych, lokalizacje stron internetowych i oprogramowania, redakcja tekstu, skład i prace drukarskie, formatowanie i konwertowanie, korektę, dodatki za ekspres, zakładanie i rozbudowę list terminologii lub glosariusza fakturuje się oddzielnie, zależnie od nakładu lub według uzgodnienia.

 

Odrębne regulacje dla tłumaczeń ustnych
Tłumacz ustny jest wynagradzany za dojazd do miejsca tłumaczenia i powrót, dodatkowo do stawki proponowanej za usługę tłumaczenia i jego obecność. Powstałe koszty (podróż, zakwaterowanie i wyżywienie) obciążają zleceniodawcę. Siedzibą danej placówki opracowującej jest miejscowość początku podróży i końca podróży, o ile umownie nie uzgodniono inaczej. Z zastrzeżeniem odmiennego uzgodnienia, godziny nadliczbowe są wynagradzane z trzydziestoprocentowym dodatkiem. Godziny rozpoczęte uważa się za pełne, dni rozpoczęte uznaje się za całe.

Specyfika kursów językowych 
O ile pisemnie nie podano inaczej, oferowane ceny usług kursów językowych rozumie jako ceny za jednostkę kursu. Ustala się minimalną liczbę jednostek kursu. Materiały kursowe, egzaminy, certyfikacje i dalsze usługi fakturuje się osobno, według nakładu lub uzgodnienia. O ile nie uzgodniono inaczej, czas dojazdu instruktorów w czasie kursu poza nasze placówki, oraz powrotu, jest opłacany według nakładów. Powstałe koszty (podróż, zakwaterowanie i wyżywienie) obciążają zleceniodawcę. Siedzibą danej placówki opracowującej jest miejscowość początku podróży i końca podróży, o ile umownie nie uzgodniono inaczej.

4. Usługi

Usługi podane w zamówieniu i przez nas przyjęte, realizuje się zgodnie z umową i niniejszymi warunkami. Nie jesteśmy zobowiązani do usług wykraczających poza zamówienie. W razie anulacji zamówienia jesteśmy uprawnieni do zafakturowania klientowi opłaty storno i honorariów za stratę w wysokości do stu procent uzgodnionego honorarium.

Specyfika tłumaczeń pisemnych i składu obcojęzycznego
O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, sporządzamy i dostarczamy tłumaczenie robocze. Uwierzytelnienia, publikacje, sporządzanie i adaptacja obcojęzycznych tekstów reklamowych, lokalizacja stron internetowych i oprogramowania, ujęcie tekstu, skład i prace drukarskie, formatowanie i konwersja, korekta, zlecenia ekspresowe, zakładanie, rozbudowa i stosowanie określonej terminologii lub glosariusza powinny zawczasu być podane w zamówieniu, abyśmy mogli je odpowiednio rozdysponować. Nie odpowiadamy za niedokładne, niejasne, niekompletne, wadliwe i błędne informacje lub pojęcia w udostępnionych przez klienta tekstach wyjściowych, dokumentach, informacjach i zbiorach słów lub w sformułowaniu zlecenia. Przy zleceniach ekspresowych, które zmuszają do ich podziału między wielu współpracowników, nie możemy zagwarantować jednolitości terminologicznej. Wyklucza się roszczenia o odszkodowania za szkody i potrącenia z rachunków. Zakładanie i rozbudowa terminologii lub glosariusza odbywa się tylko po wyraźnym uzgodnieniu. Warunkiem jest, udostępnienie przy składaniu zamówienia wystarczającej ilości dokumentów, przykładowo bazy danych terminologii, uprzednich tłumaczeń, listy słów lub glosariusza.

Specyfika tłumaczeń ustnych
Przy zleceniach tłumaczeń ustnych klient zobowiązuje się do terminowego powiadomienia o rodzaju usługi (negocjacyjne, symultaniczne, konsekutywne itd.), niezbędnej technice tłumaczenia ustnego i konferencyjnego, dokładnym miejscu i terminie oraz osobie do kontaktu. Klient zobowiązuje się, by na czas, przynajmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem imprezy, udostępnić nam odpowiednie materiały przygotowawcze oraz, w miarę potrzeby, zakwaterować naszych tłumaczy w hotelu o odpowiednim standardzie w pobliżu miejsca imprezy.

Specyfika kursów językowych
O ile nie wyraźnie nie uzgodniono inaczej, klient zawiera z nami umowę o przynajmniej 10 jednostek kursowych à 45 minut (KERN One-to-One) lub 20 jednostek kursowych à 45 minut (KERN Family), zaoferowanych mu w okresie podanym w zgłoszeniu. Podczas korepetycji i kursów językowych dla dzieci, jedna jednostka trwa 60 minut, kursy są zapisywane przynajmniej po 5 jednostek lekcyjnych à 60 minut. Termin lekcji składa się z przynajmniej 2 x 45 minut lub 1 x 60 minut u dzieci. Kursy grupowe (KERN Family) odbywają się tylko przy liczbie przynajmniej czterech zgłoszonych uczestników. Wg uzgodnienia i za zwiększeniem opłaty za kurs lub zmniejszeniem łącznej liczby jednostek, lekcje można odbyć w grupie dwóch lub trzech osób. Zleceniodawca jest zobowiązany do tego, by zawczasu, przynajmniej na jeden do dwóch tygodni przed początkiem kursu odbyć test klasyfikacyjny i powiadomić nas o wynikach. Staramy się, by na umowny czas trwania lekcji zatrudniać tych samych instruktorów. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów doszłoby do zmiany instruktorów, to nie należą się z tego tytułu roszczenia zwrotu ani potrącenia z przedpłat za kurs.

5. Terminy dostawy i dostawa częściowa

Terminy dostawy podaje się według najlepszej wiedzy i są wyłącznie terminami przewidywalnymi. Nie oznaczają wiążącego zapewnienia. Klient jest zobowiązany do przyjęcia ewentualnych dostaw częściowych na uzgodnionych warunkach.

6. Zakłócenia, siła wyższa, zamknięcie i ograniczenie zakładu, błędy sieciowe i serwera, wirusy

Nie odpowiadamy za szkody spowodowane zakłóceniem naszego zakładu, zwłaszcza przez siłę wyższą, przykładowo zjawiska naturalne, strajki, zakłócenie komunikacyjne, opóźnienia uwarunkowane komunikacją, błędy sieciowe i serwerów, błędy komunikacyjne i transmisyjne, które nie są przez nas reprezentowane oraz inne zakłócenia i nieobecność instruktorów lub tłumaczy ustnych. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. To samo ma zastosowanie wtedy, gdy z jakiegoś ważnego powodu zakład, w szczególności serwis online, w poszczególne dni lub w określonym czasie musi być zamknięty lub ograniczony, całkowicie lub częściowo.

Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez wirusy, trojany, autodialery, SPAM lub podobne dane. Nasze urządzenia elektronicznego przetwarzania danych (sieć, stacje robocze, programy, pliki itd.) są regularnie sprawdzane na tego rodzaju wirusy i dane. W razie dostawy plików przez transmisję danych (modem), e-mail lub inną formę przekazu, klient odpowiada za końcowe sprawdzanie przesyłanych danych i plików tekstowych na obecność wirusów. Ewentualne roszczenia o odszkodowanie za szkody nie są przez nas uznawane. Transmisja elektroniczna odbywa się na ryzyko klienta. Nie odpowiadamy za teksty i dane uszkodzone, niekompletne lub utracone wskutek transmisji elektronicznej.

Specyfika kursów językowych
Jeżeli ze względu na nieobecność instruktora po zawarciu umowy, lekcje nie dojdą do skutku, wówczas uiszczone już przedpłaty zwraca się uczestnikom procentowo, jeśli w terminie 6 miesięcy nie zaoferujemy usług zastępczych. Jeśli uczestnik nie zaakceptuje usług zastępczych, nie wynika z tego roszczenie zwrotu już opłaconego kursu.

7. Przyjęcie 

Przyjęcie usługi lub dostawy, łącznie z dostawami częściowymi, jest podstawowym obowiązkiem klienta. Jeżeli klient zaniedba odbiór lub go odmówi, wówczas bez dalszego monitu odnośnie zwłoki odpowiada ze wszelkie powstałe szkody.

8. Reklamacje

Reklamacje w obrocie handlowym uznaje się tylko wtedy, gdy nastąpią w razie oczywistych braków niezwłocznie po przesłaniu tłumaczenia lub dostarczeniu usługi, w razie braków widocznych - niezwłocznie po dokonanej kontroli tłumaczenia lub usługi, w przypadku braków ukrytych - po ich wykryciu, w sposób pisemny z opisem popartym dowodami. Również w obrocie pozahandlowym, reklamacje należy składać na piśmie z dokładnym podaniem wad. W obrocie handlowym i pozahandlowym wyklucza się wszelkie reklamacje wad oczywistych - po upływie dwóch tygodni po przesłaniu tłumaczenia lub wykonaniu usługi, w razie wad widocznych - po upływie czterech tygodni po przesłaniu tłumaczenia lub wykonaniu usługi, w pozostałych przypadkach - po upływie czterech tygodni od stwierdzenia przez klienta wad ukrytych. W razie uzasadnionej reklamacji w należytej formie mamy prawo - wg naszego uznania - do dwukrotnej poprawki tłumaczenia bądź usługi lub sporządzenia go na nowo. Klient jest w dalszym ciągu zobowiązany do odbioru dostarczonej usługi oraz do zapłaty.

Specyfika kursów językowych
Reklamacje dotyczące usług lekcyjnych ze strony instruktora muszą być zgłaszane już w trakcie kursu. Należy nas o nich powiadamiać możliwie wcześnie w trakcie trwania kursu, pisemnie, z dokładnym opisem wad. Reklamacji po zakończeniu kursu językowego nie możemy już rozpatrywać. W razie uzasadnionej reklamacji mamy prawo do dokonania dwóch zmian instruktora. Klient jest w dalszym ciągu zobowiązany do odbioru dostarczonej usługi oraz do zapłaty.

9. Zwłoka w dostawie, niemożność, odstąpienie i odszkodowanie

Do odstąpienia od umowy lub podjęcia usługi we własnym zakresie, klient jest uprawniony w przypadkach zwłoki w wykonaniu usługi, naprawy i dającej się uzasadnić niemożliwości oraz z innych przyczyn tylko wtedy, gdy termin został znacznie przekroczony i gdy wyznaczono stosowny termin dodatkowy. W obrocie handlowym odpowiadamy za nieterminową dostawę, przy niewykonaniu i roszczeniu odszkodowawczym, niezależnie od podstawy prawnej, za wyjątkiem umyślnego i rażącego niedbalstwa w tym względzie, oraz za pomocników handlowych, a w razie lżejszego przypadku za niedbałości tylko wtedy, gdy naruszono istotne obowiązki umowne, a nie za spowodowane szkody następcze, inne szkody pośrednie i nieuzyskane dochody. Zresztą odpowiedzialność w obrocie handlowym i pozahandlowym w razie lżejszego zaniedbania jest ograniczona do podwójnej wartości rachunku wadliwej dostawy lub usługi i maksymalnie dwudziestu tysięcy euro, a w obrocie handlowym, w razie zamierzonej lub poważnej niedbałości do trzykrotnej wartości rachunku wadliwej dostawy lub usługi i maksymalnie trzydziestu tysięcy euro. Wymieniony tu obowiązek odszkodowawczy ogranicza się zawsze do typowych szkód bezpośrednich, przewidywalnych przy zawieraniu umowy. Granice odpowiedzialności obniżają się kwotowo do jednej trzeciej, jeżeli klient się ubezpieczył. Klient zobowiązany jest do daleko idącego współdziałania. Zobowiązuje się do sprawdzenia każdej dostarczonej przez nas usługi pod kątem bezwadliwości i użyteczności w konkretnej sytuacji, zanim wykorzysta usługę w inny sposób. Nie odpowiadamy za szkody następcze, jak wadliwy druk, jeżeli klient nie spełnił w dostatecznym stopniu i na czas obowiązku współdziałania.

Odrębne regulacje dla tłumaczeń pisemnych
Jeżeli klient zamierza publikować przetłumaczony tekst lub użyć go do celów reklamowych, bądź sformułować w określonym stylu, to przy wystawianiu zamówienia musi udostępnić jednoznaczne informacje, glosariusze oraz dane na temat stylu i tekstu przeznaczonego do publikacji lub adaptacji. Jeżeli klient przy wystawianiu zamówienia zatai wymienione wyżej cele wykorzystania tłumaczenia i tekst zostanie opublikowany lub użyty do celów reklamowych, wówczas nie może domagać się odszkodowania za szkody, które powstały przez to, że ze względu na błędy tłumaczenia lub wadliwą adaptację należało powtarzać publikację lub reklamę. Zastrzegamy sobie w takim przypadku roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o prawach autorskich. Przed złożeniem do druku klient dostarczy nam odbitkę korektorską w celu otrzymania zgody. Jeżeli druk nastąpi bez naszej zgody, odbędzie się to na koszt klienta, który w pełnym zakresie odpowiada za szkody następcze.

Specyfika kursów językowych
Od uczestnika wymaga się regularnego uczestniczenia w lekcjach. Absencja na kursach firmowych i indywidualnych, zgłoszona do nas przynajmniej 48 godzin przed początkiem kursu, może być bezpłatnie przesunięta, o ile w ciągu sześciu miesięcy po uzgodnionym końcu kursu zostanie nadrobiona. W przypadku lekcji grupowych zwrot kosztów z powodu absencji jest wykluczony. W przypadku wycofania się z umowy zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania za poniesione koszty, obliczane następująco: 25% całkowitej opłaty za kurs w razie odstąpienia przed rozpoczęciem kursu, 50% w razie odbycia mniej niż połowy zaksięgowanych jednostek lekcyjnych i 100% w razie połowy lub więcej zaksięgowanych jednostek lekcyjnych. Nie mogą być zwrócone opłaty za kurs z powodu absencji lub przedwczesnej rezygnacji uczestnika.

Podczas lekcji w naszych placówkach nie ponosimy odpowiedzialności za przyniesioną odzież i przedmioty wartościowe. Również nie odpowiadamy za obrażenia osobiste ani straty materialne, które wystąpiły w naszych placówkach. Nie odpowiadamy za dzieci, przyprowadzane lub uczestniczące w lekcjach.

10. Cesja

Cesja praw z umowy przez klienta wymaga naszej pisemnej zgody.

11. Warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, w obrocie handlowym z naszymi klientami wymagamy płatności w ciągu 30 dni od daty faktury, z wyłączeniem rabatów, zatrzymania i potrąceń. Obowiązek zapłaty spoczywa zawsze na stronie za nią odpowiedzialnej. Jeżeli klient jest niewypłacalny, nieskłonny do płatności lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego zdolności płatniczych lub gotowości do zapłaty, faktury mogą być uznane za natychmiast wymagalne. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do wydawania usługi lub towaru z ręki do ręki za zapłatą lub opcjonalnie do odstąpienia od umowy. Faktury za pracę najemną są płatne po ich otrzymaniu gotówką netto. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do domagania się przedpłaty faktycznych lub szacowanych przez nas kwot rachunków gotówką.

Płatności dokonane są nieodwołalne. Jeżeli zostały uzgodnione płatności częściowe, to cała pozostała kwota będzie wymagalna, jeżeli klient zalega z przynajmniej dwiema kolejnymi płatnościami, całkowicie lub częściowo. Przepisy klienta o zaliczeniu płatności nie są dla nas wiążące. Zastrzegamy sobie zaliczanie płatności wg naszego uznania w poczet należności wymagalnych i odsetek. W razie zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni, po upływie stosownego terminu dodatkowego, do odstąpienia od umowy lub roszczenia odszkodowawczego za niewywiązanie się z umowy. Ponadto, po uprzednim powiadomieniu, jesteśmy uprawnieni do tego, by skorzystać z prawa wstrzymania wszystkich jeszcze należnych dostaw, względnie do domagania się przedpłat. Klient, który popadł w zwłokę jest zobowiązany do tego, by wydać nam na żądanie towary objęte jeszcze zastrzeżeniem własności. Jesteśmy również uprawnieni do tego, by domagać się natychmiastowej zapłaty za wszystkie jeszcze otwarte ale niewymagalne faktury, łącznie z kwotami odroczonymi. W razie zwłoki w płatności lub w razie odroczenia jesteśmy uprawnieni do tego, by od dni zwłoki naliczać odsetki w wysokości standardowego oprocentowania kredytów bankowych. W razie przekroczenia terminu płatności, określonego po raz pierwszy na fakturze, klient w obrocie handlowym deklaruje gotowość do przejęcia powstałych z tego powodu odsetek w wysokości standardowego oprocentowania kredytów bankowych.

Za zamówienia, które są składane bezpośrednio przez naszą stronę internetową, a także za inne zamówienia, wymagamy przedpłaty kartą kredytową w firmie zaliczki, w wysokości przewidywalnej kwoty faktury. W tym celu klient przy wystawianiu zamówienia podaje swoje nazwisko i adres, wystawcę karty, jej numer i okres ważności (początek i koniec). Składając zamówienie klient upoważnia nas do pobrania zaliczki lub sumy faktury przez kartę kredytową.

Specyfika kursów językowych
O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie opłaty za wszelkie formy kursów uiszcza się z góry przy zgłoszeniu, z wyłączeniem rabatów, zatrzymań i potrąceń. Pomocy naukowych nie zawarto w opłatach za kurs.

12. Zastrzeżenie własności

Do całkowitej zapłaty wszystkich istniejących należności, dostarczona usługa pozostaje naszą własnością wraz z wszystkimi przynależnymi jej prawami. Jeżeli zastrzeżoną usługę powiązano z innymi, obcymi przedmiotami lub usługami, bądź z nimi przetwarzano, nabywamy współwłasność do nowej rzeczy lub usługi proporcjonalnie do wartości towaru lub usługi zastrzeżonej wobec innych przedmiotów lub usług.

Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do ewentualnych efektów pracy określonych usług dodatkowych, jak założenie terminologii specjalistycznej, zbioru słów lub glosariusza. W razie cesji praw własności takich usług klientowi, udzieli on nam zwykłego i przenoszalnego prawa użytkowania wyników pracy. Jesteśmy uprawnieni do powielania, tłumaczenia, opracowywania indywidualnie stworzonych wyników pracy oraz ich publicznego relacjonowania. Praw użytkowania udziela się na czas nieokreślony i można je wypowiedzieć tylko z ważnego powodu.

Na wykorzystanie i zmiany naszych usług przez stronę trzecią, należy uzyskać uprzednio naszą zgodę.

13. Prawa osób trzecich

Klient zapewnia, że żadne prawa strony trzeciej do przekazanych nam informacji, dokumentów i innych przedmiotów nie sprzeciwiają się opracowywaniu, użytkowaniu, powielaniu i/lub publikacji opracowania. Klient zwalnia nas i naszych podwykonawców z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich, które polegałyby na użyciu, opracowaniu, spożytkowaniu lub powieleniu tych informacji, dokumentów i innych przedmiotów lub ich przetworzeniu.

14. Poufność

Zobowiązujemy się do tego, aby informacje przekazane nam przez klienta w ramach współpracy i oznaczone jako poufne, pozostały poufne oraz do użycia stosownych środków, które uniemożliwiłyby nieuprawnionej stronie trzeciej wiedzę o tych informacjach lub dokumentach, i/lub uczynienie z nich użytku. Obowiązek dotrzymania tajemnicy kończy się w momencie, gdy informacje poufne stały się jawne i tym samym weszły do domeny publicznej lub gdy były już nam znane. Poufnych informacji klienta nie będziemy z zasady przekazywać nieuprawnionej stronie trzeciej, jednakże do wykonania usług taka strona może zostać zatrudniona, o ile zobowiązano ją do dotrzymania tajemnicy. Ochrona poufności kończy się w trzy lata po przekazaniu nam informacji lub dokumentów.

Przy elektronicznym przekazywaniu tekstów i danych między klientem i nami, nie zapewniamy całkowitej poufności, ze względu na możliwość ingerencji zewnętrznej. Na wypadek transmisji elektronicznej tekstów i dokumentów między klientem i nami, ze względu na możliwości ingerencji zewnętrznej, nie gwarantujemy bezwzględnej tajemnicy. Jeżeli podczas opracowywania określonych dokumentów mają być przestrzegane surowsze zobowiązania poufności, wówczas klient zobowiąże się do precyzyjnego pisemnego przedłożenia nam tego faktu przy składaniu zamówienia oraz - o ile to konieczne - do udostępnienia nam programów, kodów i haseł, które mają być użyte.

15. Prawo użytkowania znaku

Klient udziela nam zwykłego, niewyłącznego prawa użytkowania do stosowania na całym świecie jego znaku słownego, graficznego i mieszanego znaku towarowego (zwanego dalej "znakiem") i do powielania w ramach reklamy współpracy. Zobowiązujemy się do używania i powielania znaku wyłącznie jako odniesienia do naszej stałej klienteli. Uznajemy prawa klienta do znaku i zobowiązujemy się do nienaruszania tych praw. W każdej chwili możemy zażądać znaku w formie elektronicznej (tzn. w wersji do wydruku i wersji ekranowej). Znak wolno nam używać tylko w formie i kolorach określonych przez zleceniodawcę.

16. Zakaz pozyskiwania pracowników

Naszych pracowników zatrudnionych na stałe ani wykonujących wolny zawód, w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od zakończenia ostatniego zlecenia klienta, nie wolno bezpośrednio ani pośrednio zatrudniać, ani powierzać im zleceń - bez naszego zezwolenia. Nie wolno także przedstawiać im ustnie, pisemnie ani w żaden inny sposób takiego działania.

17. Ochrona danych

Klient wyraża niniejszym zgodę na to, że jego dane są zapisywanie w rozumieniu ochrony danych.

18. Stosowane prawo

We wszystkich kontaktach handlowych między klientem i nami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

19. Miejsce wykonania i właściwość sądu

Miejscem wykonania obowiązków, naszych i klienta, jest miejscowość opracowującej placówki KERN, zaś dla zobowiązań pieniężnych klienta - siedziba główna spółki we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Wyłączną właściwością sądu jest Frankfurt nad Menem, Niemcy.

20. Skuteczność

W razie ewentualnej nieważności jednego przepisu niniejszych AGB lub więcej, na początku lub później, ważność pozostałych pozostaje nienaruszona. Jako uzgodniony obowiązuje wówczas przepis, najbliższy celowi prawnemu lub gospodarczemu. Miarodajną wersją AGB (ogólnych warunków handlowych) jest wersja niemiecka.

21. Zmiany AGB

Niniejsze ogólne warunki handlowe mogą podlegać krótkoterminowym zmianom. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli życzą sobie Państwo aktualnej wersji ogólnych warunków handlowych.