Angażujemy się w kwestie dotyczące jakości

Dzięki jasnej definicji procesów zapewniamy wysokiej jakości usługi na każdym etapie łańcucha tłumaczeniowego.  Wymagania dotyczące zarządzania jakością definiowane są przez międzynarodowe normy ISO 17100 i DIN EN ISO 9001. KERN Group Frankfurt jest spółką certyfikowaną według tych norm i spełnia poszczególne wymogi względem wszystkich procesów tłumaczeniowych. 

 • Zarządzanie projektami i jakością
 • Warunki ramowe określane w umowie
 • Zasoby ludzkie i techniczne
 • Procesy
 • Usługi dodatkowe

Zarządzanie projektami i jakością

Intensywna wymiana informacji między spółką KERN AG a klientem rozpoczyna się jeszcze przed przystąpieniem do tłumaczenia:

 • O jaki rodzaj tekstu chodzi?
 • Jaki cel ma spełniać tłumaczenie?
 • Jak szybko należy dostarczyć gotowy tekst?
 • Czy do dyspozycji są listy terminologii lub glosariusze?
 • Czy projekt tłumaczeniowy nadaje się do zastosowania narzędzi wspomagających przebieg procesu, takich jak portal4clientAdvanced?

Kontrola jakości

Kontrola jakości w KERN AG przebiega według zasady "czworga oczu". Postępując wedle tej reguły, tłumacz przekłada tekst na swój język ojczysty, zaś kolejny rodzimy użytkownik języka dokonuje końcowej korekty tekstu.

KERN AG dokonuje ponadto ewaluacji każdego projektu tłumaczeniowego wspólnie z klientem. Szczególnie pomocna i ważna jest przy tym opinia zleceniodawcy. Tylko w taki sposób poszczególne etapy pracy mogą być stale doskonalone.

Korekta

Dalsi rodzimi użytkownicy danego języka docelowego mogą przeprowadzić na życzenie klienta dodatkową kontrolę przetłumaczonego tekstu pod kątem treści, gramatyki czy ortografii.

Kontrola formalna

Na życzenie klienta pliki dwujęzyczne mogą zostać sprawdzone pod kątem ewentualnych błędów formalnych przy pomocy narzędzi kontroli jakości i w razie potrzeby skorygowane. Narzędziami KERN AG mogą być przykładowo Tag Verifier (weryfikator znaczników), Spelling Checker (moduł sprawdzania pisowni), Terminology Verifier (weryfikator terminologii) czy kontrola pustej zawartości. Kontroli podlega również formatowanie daty, czasu i liczb.

Inne narzędzia kontroli jakości

Pozostałe narzędzia kontroli jakości stosowane przez KERN AG (np. ErrorSpy) umożliwiają ponadto weryfikację terminologii i spójności tekstu. W ten sposób zapewnia się tłumaczenie specyficznych dla klienta terminów w oparciu o bazę terminologiczną, jak również gwarantuje jedolity przekład identycznych segmentów. W oparciu o zdefiniowane kryteria sporządza się ocenę tłumaczenia wraz z listą potencjalnych błędów, które następnie przesyłane są do tłumacza celem weryfikacji i korekty.

Członkostwo

Wyrazem wysokich standardów jakości KERN AG jest członkostwo w następujących stowarzyszeniach branżowych:

 • Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.V.
 • American Translators Association – ATA
 • Deutscher Terminologie-Tag e.V. – DTT

Zarządzanie dostawcami

Masz specjalistyczne teksty i chcesz zlecić ich tłumaczenie tłumaczowi kompetentnemu w danej dziedzinie? W KERN polska trafisz pod właściwy adres! Zespół firmy KERN zarządzania dostawcami wyszukuje właściwych tłumaczy specjalistycznych i dobiera ich w uzgodnieniu z opiekunami klientów według Twoich wymogów odnośnie projektu. Oprócz pracowników zatrudnionych na stałe, do zespołu tłumaczeniowego należą starannie dobrani tłumacze specjalistyczni, związani umowami, a także tłumacze pisemni i konferencyjni, lektorzy i terminolodzy. W ten sposób masz do dyspozycji znaczący zasób językowy i wiedzy, którym można pokryć najróżniejsze kombinacje językowe i dziedziny.

Przez ustalenie puli tłumaczy dostosowanych do Twojej branży i specjalności oraz konsekwentne zatrudnianie tych tłumaczy i lektorów można zapewnić większą jednolitość między poszczególnymi tekstami pod względem stylistycznym i terminologicznym. Tłumacze KERN mają oprócz tego dostęp do właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy. W ten sposób zapewnia się poprawne wypełnienie misji dokumentu wyjściowego u odbiorców docelowych. Z zestawionej puli opiekun klienta wybiera odpowiedniego tłumacza i lektora z uwzględnieniem kombinacji językowej i dziedziny.

Przydatność językowa i fachowa

Wszyscy tłumacze specjalistyczni KERN mają wykształcenie akademickie i posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie lingwistycznej. Z reguły władają wieloma językami obcymi, tak więc mają większy zasób kombinacji słownictwa.

Oprócz ugruntowanego wykształcenia językowego, tłumacze specjalistyczni KERN specjalizują się w określonych dziedzinach. W tych dziedzinach specjalistycznych, np. w zakresie chemii, medycyny, informatyki, automatyzacji, finansów, budowy maszyn i prawa, tłumacze KERN nabyli głęboką wiedzę poprzez odpowiednie szkolenie praktyczne i akademickie, przez długoletnią aktywność zawodową lub uczęszczanie na specjalistyczne imprezy.

Doświadczenie i dokształcanie

Tłumaczenie dokładne w szczegółach stawia przed tłumaczami najwyższe wymagania językowe. Wskutek szybkiego rozwoju gospodarki, nauki i techniki powstają niemal codziennie nowe pojęcia i rozszerzenia różnych terminów fachowych. Tłumacze KERN posiadają nie tylko odpowiednią kompetencję fachową, ale są też gotowi do intensywnych poszukiwań. Korzystają także ze stałej wymiany doświadczeń między sobą.

W sprawie prawidłowego stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych i opracowywania złożonych formatów plików, tłumacze mają do pomocy zespół doświadczonych inżynierów tłumaczeń.

Tłumacze pisemni KERN

Tłumacze specjalistyczni KERN tłumaczą w danej dziedzinie wiedzy z języka roboczego wyłącznie na język ojczysty. Tłumacz jest w stanie oddać w tłumaczeniu, z niezbędnym wyczuciem językowym, wszystkie aspekty tekstu oryginału w opanowanej przez siebie dziedzinie tylko w swoim języku ojczystym. Lektorat i korekty tłumaczeń dokonują również osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym.

Dobór tłumaczy

Nowi, potencjalni tłumacze muszą w KERN Polska spełnić surowe kryteria naboru, aby zostali przyjęci do zespołu.

Po podaniu wszystkich informacji o kwalifikacjach, doświadczeniu i referencjach, potencjalny tłumacz jest zobowiązany do podania danych kontaktowych klientów referencyjnych, których zespół zarządzania dostawcami poprosi o krótką ocenę tłumacza i jego pracy przy pomocy krótkiego formularza. Po spełnieniu tych kryteriów, tłumacz będzie poproszony o sporządzenie tłumaczenia próbnego, zgodnie ze specjalizacją. Po ocenie tego tłumaczenia próbnego zapada decyzja, czy tłumacz zostaje przyjęty do zespołu. Dopiero wtedy będzie uwzględniony w przyszłych zleceniach.

Tłumacze są ustawicznie oceniani przy opracowywaniu projektów. Komentarze dotyczące jakości fachowej, niezawodności, dostępności, elastyczności i biegłości technicznej są przez kierowników projektów KERN wprowadzane do bazy danych i odpowiednio sprawdzane przez dział zarządzania dostawcami. Komentarze takie zapewniają stale aktualny wizerunek umiejętności tłumaczy. Dzięki temu KERN AG może zawsze udostępnić tłumaczy najlepszych, najbardziej odpowiednich dla projektu.