Organizacja procesu tłumaczeniowego według potrzeb klienta

W czasach wzmożonego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi staje się jeszcze istotniejsze. Tłumaczenie tekstów na coraz więcej języków docelowych, coraz krótszy czas między stworzeniem koncepcji a wejściem na rynek i coraz bardziej złożone struktury dokumentów i systemów wymagają tego, by projekty tłumaczeń przestały być postrzegane jako odizolowane zadania pojedynczych osób, a zaczęły być rozpoznawane jako proces, część zintegrowanej całości prac uprzednich i następczych.

Spółka KERN Polska postawiła sobie za cel, by wspólnie z klientami opracować elastyczne, zindywidualizowane procesy, które pociągną za sobą zwiększenie zasobów wiedzy wewnątrzfirmowej. KERN Polska służy pomocą w oparciu o rozległe doświadczenie: począwszy od doradztwa w zakresie pisania i formatowania tekstów pod kątem przyszłych tłumaczeń, przez pozyskiwanie, porządkowanie i pielęgnowanie wewnętrznej terminologii oraz baz danych pamięci tłumaczeniowych, aż do płynnej integracji procesów własnych klienta w zakrojony na szeroką skalę przepływ.

Założenia procesu i jego kształtowanie

Na początku współpracy – wymagającej uformowania stałego procesu tłumaczeniowego – należy najpierw uchwycić i przeanalizować istniejące procesy wewnętrzne. W ramach tej analizy, w której uczestniczyć powinni wszyscy aktorzy przebiegów wewnętrznych, ustalane jest standardowe postępowanie obowiązujące odtąd przy sporządzaniu tłumaczeń. Przebieg pracy i konkretne założenia wyjściowe procesu są każdorazowo dokumentowane.

Ma to na celu optymalizację procesu z uwzględnieniem istniejących struktur organizacyjnych, tak by stworzenie spójnej dokumentacji obcojęzycznej dla wprowadzenia nowych produktów stało się wymierne. Należy przy tym omówić o wiele więcej niż tylko kwestię przekazywania tekstów i powoływania konkretnych tłumaczy czy redaktorów. Centralne znaczenie ma raczej przekazywanie danych między systemami dotyczącymi tłumaczenia, redagowania, informacji o produkcie, mediów, zarządzania treścią i dokumentami, ale także kwestie tworzenia konsekwentnych tekstów źródłowych i jednolitego układu, uwzględniającego różnice długości tekstów w językach docelowych. Co do treści, terminy i tłumaczenia należy uzgodnić z pracownikami wewnętrznymi i partnerami zagranicznymi, a oprócz tego zagwarantować płynne przyjęcie tych założeń do zintegrowanych baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowej.

KERN Polska służy pomocą przy równoległym tworzeniu oryginału i tłumaczenia, gdy ze względu na objętość nie można zawczasu opracować oryginału. Również przy ustalonym procesie tłumaczenia można realizować aktualizacje istniejących instrukcji obsługi i innych dokumentów technicznych planowo i bez opóźnień, wskutek brakujących interfejsów lub zakłóceń środków przekazu informacji.

Przewodnik redakcyjny

Dodatkową pomocą dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych jest wspólne opracowanie przewodnika redakcyjnego. W przewodniku znajdują się wszystkie dyrektywy i ustalenia, których uczestnicy mają przestrzegać podczas tworzenia dokumentów. Ugruntowane zostają między innymi założenia językowe co do terminologii i budowy zdań, wytyczne dotyczące kształtu, takie jak typografia, układ czy wstawianie grafiki, korporacyjne cechy identyfikacyjne, takie jak logo czy napisy firmowe oraz poszczególne kompetencje.

Dzięki temu nie tylko zwiększa się spójność tworzonych dokumentów, lecz również ujednolica się publiczny wizerunek przedsiębiorstwa.

KERN Polska, jako długoletni partner przemysłowy, dysponuje obszerną wiedzą w dziedzinie zarządzania tłumaczeniami. W oparciu o doświadczenie wyniesione z licznych projektów klienckich i stosowanych przy tym narzędzi KERN Polski proponuje każdemu przedsiębiorstwu indywidualne rozwiązania. Chętnie Ci doradzimy.

Zarządzanie projektami

Wydajny proces tłumaczeniowy jest istotnym elementem zorientowanego na klienta zarządzania projektem w naszej firmie. Menedżerowie projektu firmy KERN tworzą we współpracy z klientem szczegółowy plan przebiegu projektu – od dyspozycji zlecenia po pielęgnację zasobów językowych.

Na samym początku współpracy dobierany jest odpowiedni dla klienta kierownik projektu, który w sposób ciągły będzie informować o statusie projektu. Planuje on całe przedsięwzięcie, szacuje koszty i koordynuje wszystkie aspekty, które powinny być uwzględnione podczas pracy nad tłumaczeniem. Ponieważ ponosi odpowiedzialność za cały projekt, jego poszczególne fazy regularnie omawia z kierownictwem usług językowych.

Wyznaczony kierownik projektu jest ponadto odpowiedzialny za koordynację projektu tłumaczeniowego między klientem a naszymi tłumaczami, redaktorami czy grafikami. Wszyscy menedżerowie projektu KERN Polska są wykwalifikowanymi tłumaczami pisemnymi i/lub ustnymi.

Przygotowanie projektu

Klienci już na wstępie mogą przyczynić się do tego, by zlecenie było realizowane ku ich pełnemu zadowoleniu. Poniższe informacje będą tu cenną wskazówką:

Planuj zawczasu

Czas opracowania tłumaczenia zależy od długości i trudności tekstu, żądanej kombinacji językowej oraz jakości rękopisu. Miej na uwadze, że profesjonalny tłumacz jest w stanie przetłumaczyć przeciętnie nie więcej niż 10 do 15 stron dziennie. Trudne teksty i rzadkie języki wymagają odpowiednio więcej czasu.

Do życzeń odnośnie terminów wliczaj zwiększony nakład czasu i pracy na czynności dodatkowe, takie jak adaptacje, korekty, znaki specjalne języków obcych, edycję, układ graficzny, druk itd.

Składając zlecenie należy podać informacje szegółowe, takie jak:

 • żądana kombinacja językowa,
 • kraj przeznaczenia,
 • konieczność uwierzytelnienia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego,
 • przeznaczenie tłumaczenia do publikacji,
 • życzenia odnośnie formatowania i konwersji oraz oczekiwanego produktu końcowego.

Pomoce tłumaczeniowe

Udostępnij nam posiadane przez Ciebie glosariusze, materiały porównawcze i teksty równoległe, które mogłyby pomóc tłumaczom w wydajnej pracy nad tłumaczeniem specjalistycznym.

Tworzenie tekstów pod kątem tłumaczenia

Proces tłumaczenia nie rozpoczyna się wraz z przekazaniem dokumentów do KERN Polska, lecz już w momencie ich sporządzania. Pisząc z uwzględnieniem wymogów tłumaczenia już na etapie tworzenia dokumentu można uniknąć potencjalnych problemów. Teksty, podczas tworzenia których nie brano pod uwagę ewentualnego tłumaczenia, często wymagają

 • dodatkowego nakładu pracy tłumacza, który aby zrozumieć dany stan rzeczy
  zmuszony jest do szukania dodatkowych informacji. Wskutek wymagającej korekty i formatowania
 • wzrastają także koszty tłumaczenia i przygotowania do druku.

Odpowiednio przygotowane teksty wyjściowe sprzyjają również stosowaniu wspomaganych komputerowo narzędzi, takich jak systemy pamięci tłumaczeniowej. Wreszcie nie bez znaczenia jest znaczne skrócenie czasu opracowywania tekstu podczas tworzenia dokumentów wielojęzycznych.

Powstające dokumenty powinny zawierać jak najmniej elementów silnie uwarunkowanych kulturowo. Tyczy się to m.in. tytułowania przyjętego w danym kraju czy stosowania neutralnych kulturowo środków niewerbalnych, takich jak międzynarodowe piktogramy. Podczas formatowania dokumentu należy uwzględnić także ewentualne wydłużenie tekstu w niektórych językach docelowych, jak również użycie zwrotów idiomatycznych.

Proponowane zasady

Zasady, które powinny być przestrzegane podczas sporządzania dokumentów przeznaczonych do tłumaczenia można streścić następująco:

 • formatowanie neutralne językowo,
 • konkretne znaczenie ustalone dla każdego słowa,
 • nieużywanie synonimów podczas stosowania pojęć specjalistycznych,
 • objaśnianie nowych pojęć i skrótów,
 • brak wtrąceń i złożonych konstrukcji zdaniowych – czytelne formułowanie wniosków poprzez odpowiednią konstrukcję zdania pomaga
 • w utrzymaniu kolejności logicznej (najpierw przyczyna, potem skutek);
 • czas teraźniejszy,
 • jedno wezwanie do działania w zdaniu,
 • stosowanie ilustracji neutralnych kulturowo.

Zespół tłumaczeniowy

Wykwalifikowany zespół tłumaczy KERN posiada wieloletnie doświadczenie w przekładzie tekstów z języków roboczych na język ojczysty.

Tłumacze KERN posiadają z reguły następujące wykształcenie i doświadczenie praktyczne:

 • wykształcenie i kwalifikacje dyplomowanego tłumacza, uzyskane po ukończeniu ponad cztero- lub pięcioletniego studium języka obcego w szkole wyższej,
 • lingwiści po ponad cztero- lub pięcioletnim studium w szkole wyższej w jednym lub dwóch językach obcych,
 • dyplom licencjata lub magistra,
 • sprawdzone i uznawane przez państwo kwalifikacje tłumaczeniowe (egzamin państwowy, dwa do trzech lat).

Doświadczenie praktyczne:

 • minimum cztery lata doświadczenia w zawodzie tłumacza,
 • specjalizacja w jednej lub kilku dziedzinach (gospodarka, technika, prawo itd.) – szczegółową listę branż znajdziesz tutaj;
 • niektórzy tłumacze są zaprzysiężeni przed sądem i mogą uwierzytelniać tłumaczenia,
 • doskonalenie zawodowe w stosowaniu programów i narzędzi.

Tłumacze specjalistyczni KERN tłumaczą wyłącznie na swój język ojczysty:

 • zasada obowiązująca w KERN Polska od ponad 40 lat.

Zespół tłumaczeniowy KERN odnosi, rzecz jasna, korzyści ze stałej wymiany doświadczeń, co prowadzi do tworzenia olbrzymich zasobów wiedzy.