Algemene voorwaarden (AV/internet)

Algemene informatie

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze zakelijke transacties met onze opdrachtgevers. Afwijkende voorwaarden van opdrachtgevers of leveranciers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Opdrachtgevers accepteren onze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van een opdracht. Deze gelden voor de volledige duur van de zakelijke overeenkomst, zelfs als er niet uitdrukkelijk naar verwezen wordt bij het aannemen van de opdracht. Ze gelden ook voor toekomstige zakelijke overeenkomsten. Opdrachtgevers kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

1. Opdrachten

Het doel van de opdracht moet volkomen duidelijk zijn, ongeacht het type opdracht. Aanvullende mondelinge overeenkomsten en aanpassingen aan opdrachten moeten schriftelijk worden bevestigd. KERN is niet aansprakelijk voor vertragingen of afwijkingen als resultaat van incorrecte, incomplete, onduidelijke of onleesbare informatie die door de opdrachtgever wordt aangeleverd. Dit geldt eveneens voor de te vertalen tekst. We hebben het recht om de overeenkomst zonder beperkingen te ontbinden, zelfs nadat een opdracht is bevestigd, in het geval dat we hierna informatie over de opdrachtgever ontvangen die op enige manier nadelig is voor onze zakelijke relatie.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen

De contractuele verhouding start op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt en we hem/haar aannemen. De duur van de training wordt overeengekomen aan de hand van het soort training. We behouden het recht om de inhoud van de training in uitzonderlijke gevallen aan te passen en om de training te verzetten of te annuleren om organisatorische of aanverwante redenen.

2. Uitvoering door derden

We behouden het recht om opdrachten door derden uit te laten voeren als we van mening zijn dat dit het project ten goede komt. We zijn slechts aansprakelijk voor de nauwkeurige selectie van derden. Behalve in geval van tolkprojecten en taaltrainingen, kan communicatie tussen de opdrachtgever en de door ons ingeschakelde derde alleen plaatsvinden na toestemming van ons. 

3. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en prijzen zijn voorwaardelijk. Ze kunnen worden aangepast aan specifieke omstandigheden en gewijzigde omvang zonder uitdrukkelijke aankondiging. Tenzij anders overeengekomen worden de prijzen vermeld in euro's. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Kredieten, kortingen en andere inhoudingen worden niet gegeven tenzij nadrukkelijk overeengekomen. Voor bijzondere diensten rekenen we een extra vergoeding, bijvoorbeeld op basis van bestede tijd.

Bijzondere bepalingen voor vertalingen en typografie in andere talen
Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, worden de geoffreerde prijzen berekend op basis van prijs per regel.
Een regel beslaat maximaal 50 tekens, inclusief spaties. Langere regels worden opgedeeld in delen van niet meer dan 50 tekens. Een regel van meer dan 30 tekens wordt gerekend als een hele regel. Er wordt een minimumprijs berekend als de afgesproken prijs per regel vermenigvuldigd met het aantal regels niet uitkomt op een bedrag hoger dan de minimumprijs. Kosten voor beëdigen, adapteren van reclameteksten in een andere taal, website- en softwarelokalisatie, tekst-capture, opmaak en drukwerk, formatteren en converteren, proeflezen, spoedtoeslagen en het creëren en uitbreiden van terminologielijsten of glossaria worden apart vermeld op de factuur gebaseerd op bestede tijd of volgens afspraak.

 

Bijzondere bepalingen voor tolkdiensten
De reistijd die de tolk nodig heeft om van en naar de tolklocatie te komen wordt gefactureerd volgens het geschatte uurloon voor tolkdiensten naast de tijd die de tolk aanwezig dient te zijn. Gemaakte kosten (reis-, hotel en cateringkosten, etc.) komen voor de rekening van de opdrachtgever. De locatie van het betreffende kantoor dat de opdracht heeft aangenomen wordt beschouwd als start en eind van de reis tenzij anders wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen zal extra tijd worden vergoed met een prijstoeslag van 30 procent. Als er een uurtarief is afgesproken geldt dat elk begonnen uur gefactureerd wordt als volledig uur. Ditzelfde geldt in het geval van een overeengekomen dagdeel- of dagtarief.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, gelden de geoffreerde prijzen als prijzen per taaltraining.
Er wordt een minimale hoeveelheid taaltraining berekend. Trainingsmateriaal, toetsen, certificaties en andere extra diensten worden afzonderlijk gefactureerd op basis van kostprijs of volgens afspraak. Tenzij iets anders is overeengekomen wordt, in het geval van taaltrainingen buiten onze kantoren, de reistijd die de trainer nodig heeft om van en naar de trainingslocatie te komen gefactureerd tegen kostprijs. Gemaakte kosten (reis-, hotel en cateringkosten, etc.) komen voor de rekening van de opdrachtgever. De locatie van het betreffende kantoor dat de opdracht heeft aangenomen wordt beschouwd als start en eind van de reis tenzij anders wordt overeengekomen.

4. Diensten

We verzorgen de diensten waarvoor we opdracht hebben gekregen en die met ons zijn afgesproken zijn op basis van een opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden. Buiten de opdracht zijn we niet verplicht tot enige dienstverlening. Als een opdracht wordt geannuleerd behouden we het recht om annuleringskosten in rekening te brengen tot het volledig afgesproken bedrag.

Bijzondere bepalingen voor vertalingen en typografie in andere talen
Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, leveren we werkvertalingen.
Als beëdiging, publicatie en/of het creëren van reclameteksten in een andere taal, website- en softwarelokalisatie, tekstformatteren, opmaak en drukwerk, formatteren en converteren, proeflezen, spoedprojecten en het creëren/bijwerken en/of gebruiken van terminologielijsten of glossaria is vereist, dient de opdrachtgever ons hiervan zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de opdracht op de hoogte te stellen. KERN is niet aansprakelijk voor incorrecte, onduidelijke, incomplete, foutieve of valse informatie of termen in de brontekst, templates, informatie en verzamelingen van woorden die de opdrachtgever ter beschikking stelt of in de opdrachtformulering. In het geval van spoedopdrachten waarbij meerdere resources moeten worden ingezet, zijn we niet aansprakelijk voor het consistent gebruik van terminologie. We wijzen enige aansprakelijkheid voor schade nadrukkelijk van de hand en korting op gefactureerde bedragen is niet aan de orde. We stellen alleen een terminologielijst of glossarium op als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Vereiste voor bovenstaande is dat de nodige documenten, zoals terminologiedatabases, eerdere vertalingen, woordenlijsten of glossaria, aan ons ter beschikking worden gesteld.

Bijzondere bepalingen voor tolkdiensten
In het geval van tolkopdrachten dient de opdrachtgever KERN zo spoedig mogelijk te informeren over het soort tolk (gesprekstolk, simultaantolk etc.) of over eventueel benodigde tolk- en conferentietechniek en de precieze locatie, datum en tijd van de opdracht en wie de contactpersoon is.
De opdrachtgever zal KERN zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval een tot twee weken voor aanvang van het evenement, voorzien van voldoende achtergrondinformatie en zo nodig, een hotel in de buurt van het evenement regelen voor de tolk(en).

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Tenzij anders is overeengekomen zal de opdrachtgever met KERN een contract afsluiten voor tenminste 10 lessen van elk 45 minuten (KERN een-op-een) of 20 lessen van elk 45 minuten (KERN Family), die worden aangeboden in de periode die gespecificeerd wordt in de opdracht.
In het geval van bijles en taaltraining voor kinderen duurt elke les 60 minuten. Deze trainingen kunnen worden geboekt voor tenminste 5 lessen van elk 60 minuten. Een afspraak voor instructie bestaat tenminste uit twee leseenheden van 45 minuten of een leseenheid van 60 minuten voor kinderen. Groepstrainingen (KERN Family) kunnen alleen plaatsvinden als tenminste vier deelnemers zijn ingeschreven. Instructie voor twee of drie deelnemers is mogelijk tegen extra vergoeding of een vermindering van het aantal lessen. De opdrachtgever doorloopt de plaatsingstoets en informeert KERN tenminste een week voor aanvang van de training over de resultaten. We doen ons best om tijdens de training steeds dezelfde docent in te zetten. Echter, als er om welke reden dan ook een andere docent wordt ingezet, zal de deelnemer geen terugbetaling van of korting op vooruitbetaalde kosten ontvangen.

5. Levertijden en deelleveringen

Levertijden worden nauwkeurig overeengekomen en moeten slechts als geschatte levertijden worden gezien. Deze gelden niet als bindende afspraak. De opdrachtgever zal deelleveringen accepteren onder de overeengekomen voorwaarden.

6. Storingen, overmacht, beperken of opschorten van onderneming, netwerk- en serverfouten, virussen

KERN is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door storingen die onze bedrijfsvoering beïnvloeden, met name die veroorzaakt worden door overmacht, zoals rampen, stakingen, verkeersstoringen, vertragingen door het verkeer, netwerk- en serverfouten, verbinding- en overdrachtfouten buiten onze schuld of andere verstoringen of afwezigheid van trainers of tolken. In dergelijke gevallen hebben we het recht om de desbetreffende overeenkomst gedeeltelijk of volledig in te trekken. Ditzelfde geldt als KERN met goede reden de bedrijfsvoering moet beperken of opschorten, met name onze online dienstverlening, hetzij op specifieke dagen, hetzij voor een langere periode.

Bovendien accepteren we geen aansprakelijkheid voor schade die wordt opgelopen door virussen, trojans, auto-dialers, spam-mail of vergelijkbare data-gerelateerde schade. Onze IT-systemen (netwerk, werkplekken, programma's, bestanden, etc.) worden regelmatig gecontroleerd op virussen en dergelijke. . Als data via het internet, e-mail, of een andere vorm van automatische gegevensoverdracht wordt verstuurd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het uitvoeren van een laatste virus- en gegevenscontrole van de verstuurde bestanden. We gaan niet in op schadeclaims. Elektronische gegevensoverdracht geschiedt voor risico van de opdrachtgever. KERN is niet aansprakelijk voor teksten die beschadigd of incompleet raken, of verdwijnen tijdens elektronische gegevensoverdracht.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Als, na het sluiten van een contract, een trainer afwezig is en er daardoor geen instructie plaats kan vinden, bieden we een proportionele terugbetaling van het betaalde geld, tenzij we binnen zes maanden vervangende diensten bieden.
Als we vervangende diensten bieden en de deelnemer deze niet aanneemt, kan de deelnemer geen aanspraak doen op terugbetaling van cursusgeld.

7. Acceptatie 

Acceptatie van diensten of leveringen, inclusief deelleveringen, is een primaire plicht van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever acceptatie weigert of nalaat dan stelt KERN de opdrachtgever zonder nadere kennisgeving in gebreke en aansprakelijk voor enige schade die we daardoor oplopen.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot zakelijke transacties worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk gemeld worden, met een precieze beschrijving van de klacht. Meld een klacht meteen na het ontvangen van een dienst of product in het geval van onmiskenbare tekorten, of meteen na een beoordeling van de vertaling of dienst in het geval van aanwijsbare tekorten, of meteen na ontdekking van fouten die niet meteen zichtbaar waren. In het geval van transacties met particulieren moeten klachten eveneens schriftelijk en zo specifiek mogelijk gemeld worden. Zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers dienen eventuele klachten in te dienen binnen twee weken na levering van diensten of producten in het geval van onmiskenbare tekorten, vier weken na levering van diensten of producten in het geval van aanwijsbare tekorten en anders vier weken na de ontdekking van fouten in de vertaling of dienstverlening die niet meteen zichtbaar waren. Als een klacht gegrond en correct ingediend is, behouden we het recht om de vertaling of dienstverlening tenminste twee keer te verbeteren of om de vertaling of dienstverlening te vervangen. De opdrachtgever blijft verplicht om de verleende diensten aan te nemen en daarvoor te betalen.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Klachten over gegeven trainingen moeten worden ingediend in de loop van de taaltraining.
We moeten hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht ontvangen in de loop van de training, met een precieze beschrijving van de klacht. Klachten over de training die worden ingediend na afloop worden niet in behandeling genomen. Als een klacht gegrond is behouden we het recht om tot twee keer de trainer te wisselen. De opdrachtgever blijft verplicht om de verleende diensten aan te nemen en daarvoor te betalen.

9. Nalatigheid of onmogelijke levering, herroeping en schade

In het geval dat een levering niet-verwijtbaar verlaat of onmogelijk is - of anderszins niet plaats kan vinden - heeft de opdrachtgever het recht om het contract te ontbinden mits de levertijd onredelijk is overschreden en een passende verlenging is gegeven. In zakelijke overeenkomsten is KERN niet aansprakelijk voor tijdige levering, voor niet-nagekomen leveringsplichten en voor schade, ongeacht de wettelijke redenen daarvoor. Uitzondering is opzet en grove nalatigheid en, voor onze medewerkers en in het geval van nalatigheid, alleen voor zover essentiële contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. KERN is niet aansprakelijk voor enige voortvloeiende schade als resultaat van de tekorten, andere indirecte schade of verlies (van winst). Voor transacties met zowel bedrijven als particulieren geldt dat onze aansprakelijkheid bij nalatigheid beperkt is tot twee keer het gefactureerde bedrag voor de levering of dienst die de schade heeft veroorzaakt, of tot een maximum van twintigduizend euro. Voor zakelijke transacties geldt dat onze aansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid door onze medewerkers beperkt is tot drie keer het gefactureerde bedrag voor de levering of dienst die de schade heeft veroorzaakt, of tot een maximum van dertigduizend euro. De plicht om schade zoals hierboven beschreven te vergoeden is in alle gevallen beperkt tot typische, directe schade of verlies, die ten tijde van de start van de overeenkomst te voorzien was. De maximale aansprakelijkheid wordt tot een derde van het genoemde bedrag verminderd in het geval dat de opdrachtgever verzekerd is voor schade veroorzaakt door KERN. De opdrachtgever is verplicht tot vergaande medewerking. De opdrachtgever verplicht zich tot het controleren van elke levering van KERN op defecten en geschiktheid voor elke toepassing vóórdat het wordt gebruikt. KERN is niet aansprakelijk voor voortvloeiende schade zoals afwijkend drukwerk als de opdrachtgever de plicht tot medewerking niet volledig en tijdig nakomt.

Bijzondere bepalingen voor vertalingen
Als de opdrachtgever de vertaalde tekst wil gebruiken voor publicatie- of reclamedoeleinden, of de vertaling in een bepaalde stijl wil formuleren, moet de opdrachtgever voorzien in duidelijke, ondubbelzinnige informatie, glossaria, stijlgidsen en richtlijnen bij het plaatsen van de opdracht.
Als de opdrachtgever nalaat de bovengenoemde doeleinden te vermelden bij het plaatsen van de opdracht, en de tekst later gebruikt voor publicatie of een advertentie, dan heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding voor schade opgelopen doordat de publicatie of advertentie moet worden herhaald door een vertaalfout of onjuiste adaptatie. In dergelijke gevallen behouden we het recht om onze eigen claim in te dienen met betrekking tot inbreuk op auteursrecht. Voorafgaand aan publicatie is de opdrachtgever verplicht een voorontwerp bij ons in te dienen ter inkijk. Als de opdrachtgever de tekst laat drukken zonder voorafgaande toestemming van ons, is eventuele voortvloeiende schade volledig voor het risico van de opdrachtgever.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Deelnemers worden nadrukkelijk verzocht regelmatig mee te doen met de lessen.
In het geval van bedrijfs- en privé-trainingen kunnen absenties tot zes maanden na het overeengekomen eind van de training kosteloos worden ingehaald, mits de deelnemer ons tenminste 48 uur voor de les op de hoogte stelt van de absentie. In het geval van groepsinstructie is terugbetaling van lesgeld bij dezen nadrukkelijk uitgesloten. In het geval van contractontbinding behouden we het recht om bij de opdrachtgever annuleringskosten in rekening te brengen om onze administratiekosten te dekken. 25% van de totale kosten als de opdrachtgever voor aanvang van de training annuleert, 50% als de opdrachtgever minder dan de helft van de lessen bijwoont en 100% als de opdrachtgever de helft van de training of meer bijwoont. Lesgeld wordt niet terugbetaald als de deelnemer niet naar de lessen komt of eerder vertrekt.

Als de training gegeven wordt in een van onze kantoren zijn we niet aansprakelijk voor kleding en waardevolle spullen die deelnemers of anderen meenemen. We zijn ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die wordt opgelopen in onze kantoren. We zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die worden meegenomen naar onze kantoren, of die deelnemen aan de training.

10. Overdracht

Voor contractsoverneming door de opdrachtgever is onze schriftelijke toestemming vereist.

11. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen geldt een betaaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum, uitgezonderd kortingen, terugbetalingen en vergoedingen, voor alle zakelijke transacties met onze opdrachtgevers. De partij die de opdracht plaatst is in elk geval verantwoordelijk voor tijdige betaling. Als de opdrachtgever niet kan of wil betalen, of als daar gegronde twijfel over bestaat, kunnen we de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen eisen. In dit geval hebben we ook het recht om alle openstaande leveringen stop te zetten en deze alleen voort te zetten als alle betalingen zijn gedaan. We behouden ook het recht in dat geval het contract te ontbinden. Facturen op basis van gewerkte uren worden netto contant betaald na ontvangst van de factuur. Tenzij anders is overeengekomen hebben we het recht om een contant voorschot op de betaling te verlangen ten bedrage van het daadwerkelijke gefactureerde bedrag, of een schatting daarvan.

Gedane betalingen kunnen niet worden teruggevorderd. Als er deelbetalingen zijn afgesproken en de opdrachtgever betaalt gedeeltelijk of volledig te laat, dan zal het volledige te betalen bedrag worden gevorderd. Voorwaarden van de opdrachtgever over de bepalingen zijn voor ons niet bindend. We behouden het recht om uitstaande betalingen te vorderen en rente toe te passen naar eigen inzicht. In het geval van late betaling en op het moment dat een redelijke betalingstermijn wordt overschreden, behouden we het recht om het contract te ontbinden en een schadeclaim in te dienen voor nalatigheid. We behouden bovendien het recht om, na kennisgeving, alle openstaande leveringen te annuleren of om betaling te vorderen. Opdrachtgevers met betalingsachterstand zijn verplicht geleverde diensten en producten met eigendomsvoorbehoud op ons verzoek te retourneren. Verder behouden we het recht onmiddellijke betaling van alle openstaande bedragen te verlangen, zelfs als uitstel van betaling al is gegeven. Bij betaalachterstand of uitstel van betaling zijn we gerechtigd om vanaf het moment van het in verzuim treden rente in rekening te brengen aan de hand van de wettelijk vastgestelde rente. Bij overschrijding van de betaaldatum die voor het eerst op de factuur vermeld is, gaat de opdrachtgever akkoord met het berekenen van genoemde rente.

Voor online bestellingen, maar ook voor andere opdrachten, verlangen we per creditcard een voorschot van het geschatte factuurbedrag. Om deze reden is de opdrachtgever verplicht zijn of haar volledige naam en adres, het type creditcard, creditcardnummer en de geldigheidsdatum (begin en eind) op te geven bij het plaatsten van een bestelling. Door het plaatsen van de opdracht machtigt de opdrachtgever ons om het voorschot of het factuurbedrag van de rekening af te schrijven.

Bijzondere bepalingen voor taaltrainingen
Tenzij anders is overeengekomen, moeten alle vergoedingen voor alle soorten trainingen, op het moment van inschrijving en zonder korting, inhoudingen of terugbetalingen worden betaald.
Leermiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

12. Eigendomsbehoud

KERN blijft eigenaar van alle middelen en/of diensten en alle rechten die daarmee samenhangen, totdat de volledige betaling is ontvangen, inclusief betalingen of andere vorderingen die openstaan bij de opdrachtgever. Als een product waarover we eigendomsrecht hebben gecombineerd of verwerkt wordt met een ander product, zullen we mede-eigenaren van het nieuwe product worden. De waarde van ons product naar verhouding met het andere product bepaalt hierbij de verdeling van eigendomsrecht.

We behouden het recht op alle eventuele resultaten die voortvloeien uit nevendiensten zoals het aanleggen van vakterminologie, woordenlijsten of glossaria. Als het eigendomsrecht van zulke diensten aan de opdrachtgever wordt overgedragen, zal de opdrachtgever ons het niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht verschaffen voor dergelijke resultaten. We hebben het recht om individueel werkresultaat te reproduceren, vertalen en verwerken en om er openbaar over te berichten. Deze rechten gelden voor onbeperkte tijd en kunnen alleen met gegronde reden worden ingetrokken.

Voor het gebruik of aanpassen van onze diensten door derden is onze toestemming vereist.

13. Rechten van derden

Het is de plicht van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat rechten van derden met betrekking tot informatie, documenten of andere zaken die aan ons zijn overgedragen, onze verwerking, gebruik, reproductie en/of publicatie van het resultaat niet zullen belemmeren. De opdrachtgever stelt ons en onze onderaannemers vrij van enige aansprakelijkheid van derden die berusten op het gebruik, de verwerking, inzet of reproductie van dergelijke informatie, documenten en andere zaken of de verwerking daarvan.

14. Geheimhouding

We verplichten ons tot geheimhouding van de informatie die onze opdrachtgevers ons met betrekking tot onze samenwerking verstrekken en die als vertrouwelijk is gekwalificeerd en nemen passende maatregelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden de informatie of documenten kunnen inzien en/of gebruiken. Deze verplichting komt te vervallen op het moment dat de vertrouwelijke informatie openbaar wordt, of voor zover de informatie al bij ons bekend was. We geven vertrouwelijke informatie van opdrachtgevers in principe niet door aan onbevoegde derden, maar we kunnen derden inzetten voor het uitvoeren van diensten zolang deze derden tot geheimhouding verplicht worden. De geheimhoudingsplicht vervalt drie jaar nadat de informatie of documenten aan ons is/zijn overgedragen.

Bij elektronische overdracht van teksten en gegevens door opdrachtgevers en ons, kunnen we geen absolute geheimhouding garanderen vanwege de kans op externe toegang. Als er strengere geheimhouding vereist is, dient de opdrachtgever ons bij het plaatsen van de opdracht hiervan op de hoogte te stellen en ons te voorzien van een gedetailleerde beschrijving van de geheimhoudingsplicht. Daarnaast zal de opdrachtgever ons voorzien van de nodige programma's, codes en wachtwoorden.

15. Gebruiksrecht van merken

De opdrachtgever verleent ons non-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht om merknamen en merktekens en combinaties daarvan (hierna “merken") wereldwijd te gebruiken en reproduceren om onze samenwerking te adverteren. We verplichten ons dergelijke merken uitsluitend te gebruiken in de publicatie van onze referenties. We erkennen het recht van de opdrachtgever m.b.t. de merken en zullen deze niet ondermijnen. We kunnen de merken op elk moment in elektronische vorm (m.a.w. geschikt als drukwerk en op schermen) opvragen. We mogen de merken uitsluitend gebruiken in de vormen en kleuren die de opdrachtgever specificeert.

16. Relatiebeding

Geen van onze vaste medewerkers of freelancers mogen zonder toestemming, gedurende 24 maanden na het eind van de laatste opdracht aan ons, in dienst treden of opdrachten aannemen van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever daarnaast niet toegestaan dergelijke medewerkers enig aanbod te doen of werk of dergelijke te verschaffen, zowel mondeling, schriftelijk als op enige andere manier.

17. Gegevensbescherming

De opdrachtgever gaat hierbij akkoord met het opslaan van zijn gegevens volgens de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming (Datenschutzgesetz).

18. Toepasselijk recht

Voor alle wettelijke betrekkingen tussen de opdrachtgever en ons geldt het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Europees Koopverdrag (CISG).

19. Plaats van uitvoering en rechtsmacht

De plaats van uitvoering voor verplichtingen van KERN en onze opdrachtgevers is de plaats van het KERN-kantoor waar de respectievelijke opdracht is geplaatst. Voor geldschulden van de opdrachtgever geldt het hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland als plaats van uitvoering. De rechtsmacht ligt uitsluitend in Frankfurt, Duitsland.

20. Geldigheid

Ongeldigheid van een of meer van de bedingingen in deze algemene voorwaarden heeft geen effect op de geldigheid van de andere bedingingen. In dat geval geldt de overeenkomst die het wettelijke en zakelijke doel het meest benadert. De meest recente Duitse versie van deze algemene voorwaarden is maatgevend.

21. Aanpassingen aan deze algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Neem contact met ons op als u een actuele versie van deze algemene voorwaarden wenst.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden als PDF.