Vertaaldiensten voor de publieke sector

Ministeries en overige publieke instanties werken steeds vaker met informatiefolders en formulieren in de meest uiteenlopende talen om aan de behoeften van een multiculturele bevolking tegemoet te komen. Al meer dan 50 jaar verzorgt KERN de communicatie in andere talen van allerlei soorten (semi-)overheidsinstellingen en instanties uit de publieke sector. Bijvoorbeeld: instituten en verenigingen voor openbaar bestuur op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Verder valt te denken aan publiekrechtelijke instanties, autoriteiten en ambtenaren, maar ook aan de Kamer van Koophandel en onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen, tot aan gemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden, en publieke omroepen. 

Dankzij een effectief kwaliteitsmanagementsysteem garandeert KERN een zorgvuldige verwerking van allerlei soorten documenten. Daarbij houden we rekening met het eigen karakter van afzonderlijke instanties en zorgen voor een samenhangende vertaling, zelfs bij krappe deadlines. Voorbeelden van teksten afkomstig uit de publieke sector die KERN vertaalt zijn correspondentie, persberichten, jaarverslagen, juridische documenten, verdragen, conclusies en aanbestedingen.

Gespecialiseerd in de publieke sector

Certificaten en officiële documenten

 • Testamenten en volmachten
 • Akten van levering, hypotheek en aandelenoverdracht
 • Geboorte- en trouwaktes, verklaringen van geen bezwaar, paspoorten en andere identiteitspapieren
 • Getuigschriften, diploma's, rekeningafschriften, inburgeringsdocumenten en asielaanvragen

Juridisch

 • Contracten en overeenkomsten
 • Handelsovereenkomsten, protocollen, prospectussen en financiële rapportages
 • Octrooien en octrooiaanvragen
 • Dagvaardingen, conclusies, vonnissen, statuten, statutenwijzigingen en getuigenverklaringen
 • Audits en expertiserapporten
 • Faillissementsverklaringen en -documenten
 • Uittreksels uit het handelsregister
 • Statuten

Overheidsinformatie

 • Websites voor ministeries en overheden
 • Brochures en formulieren
 • Openbare mededelingen
 • Persverklaringen
 • Aanbestedingen
 • Lezingen en presentaties

Financiën en accountancy

 • Winst- en verliesrekeningen
 • Financiële rapportages en (half)jaarrekeningen
 • Audits en boekhouding
 • Belastingrichtlijnen

Andere diensten voor de publieke sector

Gespecialiseerde vertalers

Naast een pool van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde vertalers, die linguïstische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring in de meeste uiteenlopende publieke instellingen, instanties en verenigingen, beschikt KERN over een netwerk van ervaren academici met de meest uiteenlopende achtergronden. In de meeste gevallen zijn onze academici ook vertalers. Ze controleren vertalingen in hun moedertaal. De inhoud van de doeltekst dient te overeenkomen met de brontekst en moet grammaticaal en syntactisch correct zijn.

Beëdigde en gecertificeerde vertalingen

KERN verzorgt gecertificeerde en beëdigde vertalingen voor officiële instanties zoals overheden en rechtbanken. We kunnen overal ter wereld vertalingen leveren die beëdigd of gecertificeerd zijn volgens de geldende regels in het desbetreffende land. 

Tolken

Succesvol tolken bij raadplegingen, telefoongesprekken en onderhandelingen tussen burgers en de overheid, tussen overheidsinstellingen en bij internationale congressen met regeringsvertegenwoordigers vereist talenkennis, vakkundigheid en een fijn ontwikkeld stijlgevoel.

Simultaan of consecutief, onze tolken vertalen in twee of meerdere talen bij:

 • zittingen
 • voorbesprekingen
 • politieverhoren
 • ondervragingen
 • congressen, symposia en internationale conferenties