Usługi obcojęzyczne dla branży samochodowej

Nowe strategie na poziomie procesu i produkcji oraz ich rosnąca złożoność, jak też rosnąca współzależność różnych firm z różnych dziedzin techniki zwiększają również wymagania fachowe odnośnie tłumaczeń i pokrewnych usług obcojęzycznych. KERN Polska stoi od ponad czterdziestu wobec tych rosnących wyzwań i w porozumieniu z klientem dostosowała swoje procesy do jego czynności roboczych. Do klientów KERN Polska zaliczają się firmy ze wszystkich branż przemysłu samochodowego. Począwszy od producentów samochodów, poddostawców klasy Tier-1 i Tier-2, przez handlowców w dziedzinie OEM i rynku wtórnego po agencje reklamowe i komunikacyjne oraz innych usługodawców, którzy skupiają się na branży motoryzacyjnej. W naszym Biuletyn informacyjny znajdziesz dalsze informacje (PDF):

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych (np. Wyhlidal) i glosariuszy, które pomagają w tym, by w środowisku docelowym prawidłowo wypełnić misję dokumentu wyjściowego. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów firma KERN Polska, we współpracy z Wami, tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, i udostępnia je Wam przykładowo przez portal terminologiczny online.

Przy stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań programowych
firma KERN Polska oferuje Wam w tej dziedzinie obszerne portfolio usług:

  • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii lub sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
  • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
  • Przygotowywanie terminologii

Optymalizacja procesu 

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży samochodowej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy w tłumaczeniach jest nieodzowne. KERN Polska ściśle współpracuje przy tym z Wami i Waszymi spółkami krajowymi, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z Wami standaryzować i zautomatyzować przebieg tłumaczeń mając na względzie koszty i nakłady. Różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń są już w użyciu. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, całkiem niezależnie od objętości i złożoności tekstów.

Poufne traktowanie Waszych dokumentów, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych lub na przemieszczanie, jest dla KERN Polska oczywistością.

Zarządzanie jakością

Zespół kierowników projektów KERN, nastawiony na branżę samochodową i w niej kompetentnym, dobór odpowiednich tłumaczy specjalistycznych i lektorów oraz efektywna budowa i stosowanie baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowych, specyficznych dla klienta i dla dziedziny, gwarantują wykonywanie tłumaczeń wysokiej jakości i celowych. Zwraca się przy tym uwagę na to, by sens tekstu wyjściowego był całkowicie i prawidłowo przełożony na język docelowy, Tłumaczenie było sformułowane zrozumiale, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, prawidłowo terminologicznie i konsekwentne. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, konsekwencja wobec wcześniejszych lub równoległych projektów tłumaczeń jest sprawdzana, a układ Tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy.

W tym kontekście KERN Polska jest gotowa do tego, by zastosować opracowaną właśnie dla przemysłu samochodowego normę pomiaru jakości Tłumaczenia, SAE J2450. W oparciu o ustalone kategorie błędów i ich wagę wyłania się dla każdego Tłumaczenie współczynnik jako liczba wymiarowa Tłumaczenia.

Działalność KERN Polska nie ogranicza się jednak tylko do opracowania poszczególnych dokumentów, lecz obejmuje rozległą opiekę nad komunikacją obcojęzyczną w przemyśle samochodowym:

  • Sterowanie procesem i jego optymalizacja przy opracowywaniu danych obcojęzycznych, sporządzanie przepływów specyficznych dla klienta
  • Budowa i konserwacja terminologii oraz zarządzanie nią, zarządzanie
    bazami danych pamięci tłumaczeniowych
  • Zorientowana na grupę docelową i właściwa narodowo adaptacja tekstów obcojęzycznych

Dalsze usługi KERN Polska: