Angażujemy się w kwestie dotyczące jakości

Dzięki jasnej definicji procesów zapewniamy wysokiej jakości usługi na każdym etapie łańcucha tłumaczeniowego.  Wymagania dotyczące zarządzania jakością definiowane są przez międzynarodowe normy ISO 17100 i DIN EN ISO 9001. KERN Group Frankfurt jest spółką certyfikowaną według tych norm i spełnia poszczególne wymogi względem wszystkich procesów tłumaczeniowych. 

 • Zarządzanie projektami i jakością
 • Warunki ramowe określane w umowie
 • Zasoby ludzkie i techniczne
 • Procesy
 • Usługi dodatkowe

Zarządzanie projektami i jakością

Intensywna wymiana informacji między spółką KERN AG a klientem rozpoczyna się jeszcze przed przystąpieniem do tłumaczenia:

 • O jaki rodzaj tekstu chodzi?
 • Jaki cel ma spełniać tłumaczenie?
 • Jak szybko należy dostarczyć gotowy tekst?
 • Czy do dyspozycji są listy terminologii lub glosariusze?
 • Czy projekt tłumaczeniowy nadaje się do zastosowania narzędzi wspomagających przebieg procesu, takich jak portal4clientAdvanced?

Kontrola jakości

Kontrola jakości w KERN AG przebiega według zasady "czworga oczu". Postępując wedle tej reguły, tłumacz przekłada tekst na swój język ojczysty, zaś kolejny rodzimy użytkownik języka dokonuje końcowej korekty tekstu.

KERN AG dokonuje ponadto ewaluacji każdego projektu tłumaczeniowego wspólnie z klientem. Szczególnie pomocna i ważna jest przy tym opinia zleceniodawcy. Tylko w taki sposób poszczególne etapy pracy mogą być stale doskonalone.

Korekta

Dalsi rodzimi użytkownicy danego języka docelowego mogą przeprowadzić na życzenie klienta dodatkową kontrolę przetłumaczonego tekstu pod kątem treści, gramatyki czy ortografii.

Kontrola formalna

Na życzenie klienta pliki dwujęzyczne mogą zostać sprawdzone pod kątem ewentualnych błędów formalnych przy pomocy narzędzi kontroli jakości i w razie potrzeby skorygowane. Narzędziami KERN AG mogą być przykładowo Tag Verifier (weryfikator znaczników), Spelling Checker (moduł sprawdzania pisowni), Terminology Verifier (weryfikator terminologii) czy kontrola pustej zawartości. Kontroli podlega również formatowanie daty, czasu i liczb.

Inne narzędzia kontroli jakości

Pozostałe narzędzia kontroli jakości stosowane przez KERN AG (np. ErrorSpy) umożliwiają ponadto weryfikację terminologii i spójności tekstu. W ten sposób zapewnia się tłumaczenie specyficznych dla klienta terminów w oparciu o bazę terminologiczną, jak również gwarantuje jedolity przekład identycznych segmentów. W oparciu o zdefiniowane kryteria sporządza się ocenę tłumaczenia wraz z listą potencjalnych błędów, które następnie przesyłane są do tłumacza celem weryfikacji i korekty.

Członkostwo

Wyrazem wysokich standardów jakości KERN AG jest członkostwo w następujących stowarzyszeniach branżowych:

 • Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.V.
 • American Translators Association – ATA
 • Deutscher Terminologie-Tag e.V. – DTT