Tłumaczenia pisemne z branży technologicznej

Usługi obcojęzyczne dla branży samochodowej

Nowe strategie na poziomie procesu i produkcji oraz ich rosnąca złożoność, jak też rosnąca współzależność różnych firm z różnych dziedzin techniki zwiększają też wymagania fachowe odnośnie tłumaczeń i pokrewnych usług obcojęzycznych. KERN Polska od ponad czterech dziesięcioleci stawia czoła rosnącym wyzwaniom i w porozumieniu z klientem dostosowuje swoje procesy do jego warunków. Do klientów KERN Polska należą firmy ze wszystkich branż przemysłu samochodowego. Do klientów KERN Polska należą przedsiębiorstwa wszelkich sektorów przemysłu motoryzacyjnego: Począwszy od producentów samochodów, poddostawców klasy Tier-1 i Tier-2, przez handlowców w dziedzinie OEM i rynku wtórnego, po agencje reklamowe i komunikacyjne oraz innych usługodawców, skupiających się na branży motoryzacyjnej.

W naszym biuletynie informacyjnym znajdziesz więcej informacji Biuletyn informacyjny branży samochodowej

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do właściwych terminologicznych baz danych, fachowych słowników i glosariuszy, wspomagających właściwy przekaz przesłania dokumentu źródłowego docelowemu odbiorcy. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów, firma KERN Polska we współpracy z klientami tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, udostępnia je przykładowo poprzez portal terminologiczny online.

Stosując najnowocześniejsze rozwiązania programowe, firma KERN Polska oferuje w tej dziedzinie obszerne portfolio usług:

 • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii lub sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
 • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
 • Przygotowywanie terminologii

Optymalizacja procesu

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży energetycznej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji, nieodzowne staje się stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy warsztatowej. KERN Polska ściśle współpracuje przy tym z klientami i ich spółkami krajowymi, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z nimi standaryzować i automatyzować przebieg tłumaczeń, mając na względzie koszty i nakłady. W użyciu są już różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, niezależnie od objętości i złożoności tekstów. Poufne traktowanie dokumentów klienta, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych albo przemieszczanie, jest dla KERN Polska oczywistością.

Zarządzanie jakością

Zespół kompetentnych kierowników projektów KERN z dziedziny energetyki wraz z doborem odpowiednich tłumaczy specjalistycznych i lektorów oraz efektywna struktura i stosowanie terminologicznych baz danych i pamięci tłumaczeniowych, specyficznych dla klienta i jego dziedziny, gwarantują wykonanie wysokojakościowych tłumaczeń docelowych. Zwraca się przy tym uwagę, by sens tekstu wyjściowego został całkowicie prawidłowo przełożony na język docelowy, tłumaczenie było sformułowane zrozumiale, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, prawidłowe terminologicznie oraz spójne. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, konsekwencja wobec wcześniejszych lub równoległych projektów tłumaczeń jest sprawdzana, a układ tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy. W tym kontekście firma KERN Polska jest gotowa do stosowania opracowanej właśnie dla przemysłu samochodowego normy pomiaru jakości tłumaczenia, SAE J2450. W oparciu o ustalone kategorie błędów i ich wagę, z każdego tłumaczenia wylicza się współczynnik jako wymiarową tłumaczenia.

Działalność KERN Polska nie ogranicza się jednak tylko do opracowania poszczególnych dokumentów, lecz obejmuje rozległą opiekę nad komunikacją obcojęzyczną w przemyśle samochodowym:

 • Sterowanie procesem i jego optymalizacja przy opracowywaniu danych obcojęzycznych, sporządzanie przepływów specyficznych dla klienta
 • Budowa i konserwacja terminologii oraz zarządzanie nią, zarządzanie bazami danych pamięci tłumaczeniowych
 • Zorientowana na grupę docelową i właściwa narodowo adaptacja tekstów obcojęzycznych

Dzięki skutecznej komunikacji obcojęzycznej uwalniają się nowe siły

Ochrona klimatu oraz bezpieczne zasilanie energią należą do najważniejszych wyzwań globalnych. Złożone wymagania międzynarodowe przy pozyskiwaniu i wytwarzaniu energii, jak też niezbędne podstawowe przesłanki polityczne, gospodarcze, finansowe i techniczne spełnić można często dopiero poprzez skuteczną komunikację obcojęzyczną. Więcej informacji do pobrania w naszym biuletynie informacyjnym (PDF):

Infoblatt Energiewirtschaft (biuletyn informacyjny gospodarka energetyczna)

Do klientów KERN Polska należą czołowe światowe firmy z wszystkich sektorów energetycznych, np. transportu i przeróbki surowców, wytwarzania energii, produkcji urządzeń, bezpieczeństwa instalacji i dystrybucji energii, aż po organy regulacyjne i instytucje. Od ponad 40 lat KERN Polska stoi wobec rosnących wyzwań coraz bardziej powiązanego sektora gospodarki energetycznej, międzynarodowego i europejskiego, dopasowując swoje procesy do czynności roboczych danego klienta i skutecznie je realizując. Tu, w biuletynie informacyjnym, znajdziesz więcej informacji.

Tłumaczenia specjalistyczne

KERN Polska posiada bogate doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny energetyki, niezależnie od ich objętości i zakresu tematycznego. Specjalizuje się w następujących tematach:

Pierwotne źródła energii:
 • Pozyskiwanie kopalnych nośników energii
 • Energie regeneratywne: słońce, wiatr, woda, biomasa, geotermia
 • Energia jądrowa
Energie odnawialne
 • Energia wiatrowa i bioenergia
 • Energia wodna i pływów morskich
 • Geotermia, fotowoltaika i solarotermia
Tradycyjne wytwarzanie energii
 • Elektrownie na węgiel kamienny, brunatny, jądrowe, z turbinami gazowymi i olejowe
 • Ogniwa paliwowe
Budowa instalacji/obiektów
 • Budowa i przebudowa instalacji/obiektów
 • Konserwacja
 • Modernizacja
 • Przedłużenie ważności
 • Procedury zezwoleń
 • Wyposażenie
 • Użytkowanie i wykorzystanie mocy
Magazynowanie i transport energii
Magazynowanie i transport energii
 • Sieci zasilające
 • Linie wysokiego napięcia
 • Transformatory
 • Technika ochronna
Human Resources
Zasoby ludzkie
 • Planowanie personelu
 • komunikacja wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Umowy
Prawo, umowy, finanse
 • Końcowe zużycie energii i je wykorzystanie
 • Bilanse energetyczne, energetyczne i ekonomiczne metody oceny
 • Dyrektywy emisyjne
 • Umowy na zakup energii
 • Zamówienia ciepłownicze
 • Taryfikator federalny
 • Elektryczność
 • Ustawy o produkcji energii elektrycznej
 • Ustawa o energii odnawialnej
 • Ustawa o odchodzeniu od energetyki jądrowej
Środowisko i wydajność energetyczna
 • Pozyskiwanie energii z odpadów przez skojarzoną gospodarkę energetyczną
 • Technologie redukcji CO2
 • Ochrona klimatu i energia ekologiczna
 • Wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym
 • Bezpieczeństwo reaktorów
 • Ochrona przed zagrożeniami
 • Zarządzanie ryzykiem
Handel energią i jej dystrybucja
 • Import i eksport
 • Polityka federalna i unijna
 • Zasilanie energią

Zarządzanie terminologią

Tłumacze specjalistyczni KERN stosują odpowiednie terminologiczne bazy danych, fachowe słowniki i glosariusze, wspomagające właściwy przekaz przesłania dokumentu źródłowego docelowemu odbiorcy. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów, firma KERN Polska we współpracy z klientem tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, wyróżniając się na tle konkurencji i udostępnia je – przykładowo – przez portal terminologiczny online.

Optymalizacja procesu

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży energetycznej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji, stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy w tłumaczeniach staje się nieodzowne. KERN AG ściśle współpracuje przy tym z klientami i ich partnerami, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z nimi standaryzować oraz automatyzować przebieg tłumaczeń, mając na uwadze koszty i nakłady. W użyciu są już różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, niezależnie od objętości i złożoności tekstów.

Poufne traktowanie dokumentów klienta, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych albo przemieszczanie, jest dla KERN AG oczywistością.

Zarządzanie jakością

Zespół kompetentnych kierowników projektów KERN z dziedziny energetyki wraz z doborem odpowiednich tłumaczy specjalistycznych i lektorów oraz efektywna struktura i stosowanie terminologicznych baz danych i pamięci tłumaczeniowych, specyficznych dla klienta i jego dziedziny, gwarantują wykonywanie wysokojakościowych, docelowych tłumaczeń. Zwraca się przy tym uwagę, by sens tekstu wyjściowego został całkowicie prawidłowo przełożony na język docelowy, tłumaczenie było sformułowane zrozumiale, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, prawidłowe terminologicznie oraz spójne. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, konsekwencja wobec wcześniejszych lub równoległych projektów tłumaczeń jest sprawdzana, a układ tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy.

Usługi obcojęzyczne w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej

Kooperacja międzynarodowa w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej umożliwia powstanie nowych szans rynkowych na całym świecie. Popyt na tłumaczenia specjalistyczne jest w tej dziedzinie bardzo duży. Obszerne dokumentacje techniczne, m.in. dla produkcji, konserwacji i promocji samolotów oraz ich części, wymagają skutecznych strategii i rozwiązań procesów tłumaczeniowych. Liczni czołowi producenci samolotów i śmigłowców, ich dostawcy i producenci materiałów włóknistych i techniki napędowej oraz zakłady lotnicze powierzają tłumaczenia z branży techniki lotniczej i kosmicznej firmie KERN Polska.

Tłumaczenia specjalistyczne KERN dodadzą skrzydeł

Tłumaczenia specjalistyczne KERN dodadzą skrzydeł

Technicy na całym świecie muszą być w stanie opanować złożone systemy lotnicze i kosmiczne i je konserwować. Dokumentację techniczną, sporządzaną na rynki regionalne należy przełożyć jednolicie oraz w sposób jasny i zrozumiały, z uwzględnieniem przepisów prawa danego kraju.

KERN Polska wspiera swoich klientów w spełnianiu tego złożonego zadania, aby opóźnienia we wprowadzeniu do produkcji należały do przeszłości, międzynarodowe rynki zbytu mogły być łatwiej osiągalne oraz wzrastała konkurencyjność. 

Prosimy zapiąć pasy, jesteśmy gotowi do startu!

Oprócz orientacji w technice komunikacyjnej i naukach technicznych, przy tłumaczeniach z dziedziny techniki lotniczej i kosmicznej należy też uwzględniać szczególne aspekty z dziedziny prawa, matematyki, nauk ekonomicznych i techniki środowiska. KERN Polska posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie interdyscyplinarnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych.

Specjalizuje się w następujących tematach:

Technika komunikacyjna, procesowa i środowiska
 • Aerodynamika i technika przepływu
 • Technika siły wyporu i napędowa
 • Technologia procesów energetycznych
 • Zasilanie energią
 • Sterowanie lotem
 • Systemy techniki lotniczej
 • Technika wysokich częstotliwości i systemy radarowe
 • Komunikacja i nawigacja
 • Paliwa
 • Budowa maszyn
 • Robotyka i mechatronika
 • Technika symulacji i oprogramowania
 • Termodynamika
 • Technika spalania i turbin gazowych
 • Technika systemów komunikacyjnych
 • Technika spalania
Badanie i studia
 • Metody budowy i badania konstrukcyjne
 • Medycyna lotnicza i kosmiczna
 • Badania lotnicze
 • Badania bezpieczeństwa
 • Badania solarne
 • Wyniki i procedury testów
 • Obserwacje środowiska z kosmosu
 • Badania komunikacyjne
 • Studia komunikacyjne
 • Badania kosmosu i planet
 • Badania materiałowe
Przemysłowa budowa sprzętu lotniczego
 • Wyposażenie
 • Pokrycie i wręgi
 • Lekka konstrukcja kompozytowa ze wzmocnieniem włóknistym i technika adaptacyjna
 • Konstrukcja samolotów dużych, prywatnych, sportowych i wojskowych
 • Konstrukcja śmigłowców
 • Konstrukcja satelitów
 • Utrzymanie w ruchu i konserwacja
 • Stabilność
Teksty prawnicze
 • Umowy współpracy
 • Umowy konserwacji
 • Przepisy bezpieczeństwa
 • Zezwolenia
Materiałoznawstwo/nauka o materiałach włóknistych
 • Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
 • Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
Fizyka
 • Fizyka materiałów w kosmosie
 • Fizyka atmosfery

Zarządzanie terminologią

Jednolitość i dokładność tłumaczeń odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w dziedzinie techniki. Przykładowo, często z jednego typu samolotu powstają liczne odmiany dostosowane do wymogów klientów.

KERN Polska, w porozumieniu ze swoimi klientami, sporządza, konserwuje, porządkuje oraz uzupełnia bazy danych glosariusze i listy terminologiczne, przykładowo na podstawie terminologii NASA i ECSS, aby dalszy rozwój techniczny jakiegoś samolotu, również w dokumentacji, oparł się na sprawdzonym fundamencie. To samo dotyczy długotrwałych, międzynarodowych kooperacji: KERN Polska towarzyszy często wieloletniej koncepcji i realizacji złożonych projektów lotniczych, gwarantując maksymalną ciągłość terminologiczną.