Obcojęzyczne usługi dla sektora publicznego

Aby móc sprostać potrzebom wielokulturowej ludności, informacje i formularze ministerstwa i urzędów publicznych muszą zawsze być oferowane i utrzymywane w różnych językach. Od ponad 40 lat firma KERN Polska wspiera firmy i władze ze wszystkich sektorów publicznych w ich komunikacji obcojęzycznej. Do tego zaliczają się najróżniejsze korporacje publiczno-prawne, zakłady i fundacje: począwszy od korporacji terenowych, jak federacja, kraje, powiaty i gminy, władze regionalne federacji i krajów, jak też urzędy gminne, miejskie i powiatowe, poprzez stowarzyszenia osobowe, jak izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze i instytucje edukacyjne, jak na przykład uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe, po stowarzyszenia związkowe, jak wyższe stowarzyszenia komunalne i regionalne oraz publiczno-prawne stacje radiowe.

KERN Polska, przez systematyczne zarządzanie jakością, gwarantuje dotrzymywanie wymogów administracyjnych i dba o to, by nawet przy wąskich ramach czasowych wszystkie cechy szczególne poszczególnych dziedzin były uwzględnione, a jednolitość treści była gwarantowana. Spektrum tekstów tłumaczonych przez KERN Polska w tym sektorze rozciąga się od korespondencji handlowej, komunikatów prasowych i raportów handlowych po dokumenty prawnicze, jak umowy, pisma i inne służb publicznych, np. konkursy.

W tym KERN Polska specjalizuje się szczególnie:

Dokumenty, w tym oficjalne

 • Testamenty i pełnomocnictwa
 • Dokumenty przeniesienia tytułu własności i umowy najmu
 • Akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • Karty ocen, świadectwa, wyciągi z konta i dokumenty do nabycia obywatelstwa lub procedury przyznania azylu

Informacje rządowe

 • Strony internetowe ministerstw i władz publicznych
 • Broszury informacyjne i formularze
 • Obwieszczenia publiczne
 • Komunikaty prasowe
 • Przetargi
 • Odczyty i prezentacje

Dziedzina prawa

 • Umowy i uzgodnienia
 • Uzgodnienia firm, protokoły rozmów i pertraktacji, prospekty emisyjne i dokumenty finansowe
 • Patenty i zgłoszenia patentowe, dokumenty na temat stanu techniki i zastrzeżenia patentowe
 • Wezwania, pisma, decyzje sądowe, oświadczenia z mocą przysięgi, zapewnienia z mocą przyrzeczenia i poświadczenia
 • Raporty z badań i opinie rzeczoznawców
 • Dokumenty konkursowe i dokumenty
 • Wyciągi z rejestrów handlowych
 • Statuty

Finanse i rachunkowość

 • Bilanse oraz rachunki zysków i strat
 • Raporty roczne, pośrednie i handlowe
 • Teksty dla kontroli finansowej, kalkulacji i księgowości
 • Dyrektywy podatkowe

Oprócz puli wysokokwalifikowanych tłumaczy specjalistycznych, posiadających oprócz wykształcenia lingwistycznego ugruntowaną i wieloletnią orientację praktyczną w najróżniejszych dziedzinach instytucji prawa publicznego, stowarzyszeń prawa publicznego i fundacji, KERN Polska sięga do sieci doświadczonych akademików, np. z dziedziny prawa lub polityki oświatowej, którzy w razie potrzeby mogą przeprowadzić fachowy Lektorat tłumaczeń na ich Język ojczysty i sprawdzić Tłumaczenia z danego zakresu tematycznego pod względem dokładności merytorycznej i aspektów syntaktyczno-semantycznych.

Uwierzytelnienia

W celu przedłożenia u władz i sądów specjalistyczni Tłumacze przysięgli firmy KERN Polska sporządzają Tłumaczenia uwierzytelnione. Sieć placówek handlowych na całym świecie firmy KERN Polska gwarantuje to, że dokumenty przeznaczone dla władz i instytucji publicznych poza Niemcami będą poświadczane w sposób prawnie skuteczny i - w miarę potrzeby - powtórnie uwierzytelnione tak, by odpowiadały wymogom prawa krajów docelowych.

Tłumaczenie ustne

Podczas pertraktacji, rozmów telefonicznych i rozmów między obywatelami i instytucjami państwowymi lub władz między sobą i konferencji międzynarodowych z licznymi funkcjonariuszami rządowymi oprócz kompetencji językowej i fachowej wymagane jest też wyczucie stylistyczne.

Tłumacze konferencyjni i ustni przysięgli tłumacze sądowi firmy KERN Polska tłumaczą na jeden lub więcej języków urzędowych podczas

 • Pertraktacji,
 • Rozmów przed rozprawami sądowymi i podczas zeznań świadków,
 • Przesłuchań policyjnych,
 • Ankiet, wysłuchania, mediacji sądowych i pozasądowych, jak też
 • Obrad, sympozjów i konferencji międzynarodowych.

 

 

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!